Korona Invest 1.11.2022 (3)

Kestävää kasvua

Uskomme, että vahva sitoutuminen ESG-asioiden huomioon ottamiseksi liiketoiminnassa mahdollistaa positiivisen vaikutuksen myös sijoituksen tuottoon. Vastuullisuus on osa kestävää arvonluontiamme ja haluamme tuottaa sijoituksillamme myös yhteiskunnallista hyvää.

Korona Invest on pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö ja parhaiten vaikutamme vastuullisuuden toteutumiseen rahastojemme kohdeyhtiöiden kehityksen kautta.  Olemme sitoutuneet toiminnassamme tavoitteellisesti edistämään ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä vastuullisuustekijöitä niin Korona Investissä kuin sen hallinnoimien rahastojen kohdeyrityksissä.

Vastuullisuuteen sitoutuminen

Korona Invest on Pääomasijoittajat ry:n jäsen ja noudattaa sen avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksia sekä Code of conduct -sääntöjä. Pääomasijoittajat ry:n avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset toimivat pääsijoitustoimialan avoimuuden ja läpinäkyvyyden standardina ja Code of Conduct toimii pääomasijoitustoimialan eettisenä säännöstönä Suomessa.

Hallinnoimissamme rahastoissa noudatetaan kohdeyritysten arvonmäärityksessä kansainvälisiä IPEVG:n arvonmääritysohjeita ja sijoittajaraportoinnissa kansainvälisiä Invest Europe -ohjeita sekä sijoittajien kanssa tehtyjä sopimuksia.

Korona Invest on Suomen Yrittäjien sekä vastuullisen yritystoiminnan verkostojen (FiBS ja Finsif) jäsen.

FIBS (Finnish Business & Society) on suurin yritysvastuuverkosto Pohjoismaissa. FIBS:n tarkoitus on vauhdittaa vastuullisuuden tekijöitä kohti kestävämpää maailmaa. 

Finsif yhdistyksen tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Finsif jäsenyyden edellytys on, että jäsenyhtiö on tehnyt päätöksen sitoutua vastuulliseen sijoittamiseen ja sen edistämiseen.

Olemme myös FiBAN (Finnish Business Angels Network) verkoston jäsen. 

Korona Invest on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja ja se on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vaihtoehtorahastojen hoitajien rekisteriin.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Korona Invest on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (”UN PRI”, Principles for Responsible Investment) osana tavoitteellista pyrkimystä edistää ympäristöön, sosiaaliseen- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä kestävyystekijöitä. 

PRI on kansainvälinen sijoittajien verkosto, jonka missiona on edistää kestävän globaalin rahoitusjärjestelmän saavuttamista laatimiensa periaatteiden ja toimijoiden yhteistyön avulla. Tavoitteena on ymmärtää kestävän kehityksen vaikutukset sijoittajille ja tukea allekirjoittajia ottamaan nämä tekijät osaksi sijoituspäätöksen tekoa ja omistuskäytäntöjä. Lisäksi PRI toimii viitekehyksenä sijoitustoimijalle omien ESG-valmiuksien arvioimiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Allekirjoittaminen ja sitoutuminen on vapaaehtoista edellyttäen vuotuista läpinäkyvää raportointia vastuullisen sijoittamisen periaatteista käytännössä.

 

Jäsenyydet ja sitoumukset

Lue aiheesta lisää

Scroll to Top