Korona Invest

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvu on erityisosaamistamme. Tästä todisteena kohdeyritystemme nopea kasvu sekä onnistuneet irtautumiset.

Historia & toimintamallimme

Vesa Lehtomäki ja Pasi Lehtinen perustivat hallinnointiyhtiön vuonna 2006. Ensimmäinen kerätty rahasto oli Terveysrahasto Oy. Tällä hetkellä neljään rahastoon on kerätty pääomia yhteensä 235 miljoonaa euroa.

Olemme joukko asiantuntijoita ja uskomme, että yhdessä tekemällä onnistumme rakentamaan kestävää kasvua. Etsimme uusia sijoituskohteita sekä kehitämme aktiivisesti nykyisiä kohdeyrityksiä. Oman osaamisemme lisäksi tuomme yhtiöihin toimialaosaamista verkostomme kautta.

 

Luotettavana kasvun kumppanina etsimme aktiivisesti kiinnostavia yrityksiä, joilla on

  • Tyypillisesti 2-20 Milj. euron liikevaihto
  • Terve liiketoimintastrategia
  • Lahjakas, kokenut ja sitoutunut johto
  • Mahdollisuus saavuttaa vahva markkina-asema
  • Ennustettava ja vakaa kassavirta
  • Merkittävää kasvupotentiaalia

Aktiivisena omistajana tuemme yritystä ja yrittäjää yhteisellä kasvupolulla.

Rahastomme

Korona Invest on nostanut neljä rahastoa, joihin se on kerännyt pääomia yhteensä 235 miljoonaa euroa. Terveysrahasto perustettiin vuonna 2006, Palvelurahasto I Ky 2011, Korona Fund III Ky 2016 ja Korona Fund IV Ky 2021. Korona Investin rahastoihin on sijoittanut Tesi, useita suomalaista säätiöitä ja rahastoja, vakuutusyhtiötä sekä muita yksityisiä sijoittajia.

1. Terveysrahasto Oy - Terveyspalvelut - Sijoitustoiminta loppunut
2. Palvelurahasto I Ky - Palvelut - Sijoitustoiminta loppunut
3. Korona Fund III Ky - Ei toimialarajoitteita - Arvonkehitysvaiheessa
4. Korona Fund IV Ky - Ei toimialarajoitteita - Sijoitusvaiheessa

Korona Fund IV 80 M€

Julkinen sektori

31%

Eläkesäätiöt

24%

Family office

14%

Säätiöt

11%

Yritykset

9%

Eläkeyhtiöt

5%

Vakuutusyhtiöt

3%

Muut

3%

Korona Fund III 62,5 M€

Eläkesäätiöt

24%

Säätiöt

21%

Yritykset

13%

Family office

13%

Vakuutusyhtiöt

10%

Julkinen sektori

8%

Eläkeyhtiöt

8%

Muut

3%

Palvelurahasto I Ky 40 M€

Säätiöt

45%

Julkinen sektori

15%

Yritykset

12%

Family office

10%

Eläkesäätiöt

8%

Eläkeyhtiöt

5%

Vakuutusyhtiöt

4%

Muut

1%

Terveysrahasto Oy

Julkinen sektori

38%

Säätiöt

37%

Eläkeyhtiöt

13%

Vakuutusyhtiöt

11%

Muut

1%

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen politiikka

 

Korona Invest on pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö ja parhaiten vaikutamme vastuullisuuden toteuttamiseen rahastojemme kohdeyhtiöiden kehityksen kautta. Olemme integroineet vastuullisuuden osaksi sijoitustoimintaamme ja otamme sijoituspäätöksiä tehdessämme huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Uskomme, että vastuullisesti toimivat kohdeyhtiömme ovat rahastoillemme ja rahastojen sijoittajille tuottavampia sijoituskohteita kestävän kasvun ansiosta.

 

Vastuulliseen sijoitustoimintaan sitoutuminen

 

Vastuullisen sijoittamisen politiikka sitoo Korona Investin koko henkilöstöä, ja se ohjaa sijoitustoimintaamme ESG-tekijöiden huomioimiseksi. Korona Invest on sitoutunut määrittelemäänsä vastuullisuuspolitiikkaan ja se tiedostaa yhteiskuntavastuunsa. Korona Invest on Pääomasijoittajat ry:n jäsen ja noudattaa sen avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksia sekä Code of conduct –sääntöjä. Sen hallinnoimissa rahastoissa noudatetaan kohdeyritysten arvonmäärityksissä kansainvälisiä IPEVG:n arvonmääritysohjeita ja sijoittajaraportoinnissa kansainvälisiä Invest Europe -ohjeita sekä sijoittajien kanssa tehtyjä sopimuksia. Olemme Suomen Yrittäjien sekä vastuullisen yritystoiminnan verkostojen (FiBS ja Finsif) jäsen.

Korona Invest on sitoutunut ottamaan ESG-tekijät osaksi sijoitusanalyysia ja sijoitusten päätöksentekoprosessia toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-tekijät omistajakäytäntöihinsä. Se pyrkii edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-tekijöihin liittyvää vastuullisuusraportointia ja raportoi toimistaan ja edistymisestään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönotossa.

 

Vastuullisuuden toteuttaminen

 

Edellytämme sijoituskohteidemme toimivan vastuullisesti. Analysoimme vastuullisuutta osana sijoitusprosessia, ja teemme sijoituksia vain sijoituskriteerimme täyttäviin kohteisiin.

ESG-tekijöiden huomioiminen sijoituskohteiden valinnassa ja seurannassa kuuluu jokaisen sijoituspäätöksiä tekevän ja sijoituskohteita analysoivan henkilön toimenkuvaan. Olemme integroineet osaksi ensisijoitusvaiheen due diligence -tutkimuksia ESG due diligence tutkimuksen, jonka avulla selvitämme mahdolliset ESG-riskit. Tämän arvellaan mahdollisesti olevan irtautumisvaiheessa positiivinen arvo ja siten sijoituksen tuottoa parantava arvo. Vastuullisuusasioiden huomioimatta jättäminen voi johtaa myös sijoituskohteesta vetäytymiseen. Tavoitteenamme on kehittää kohdeyhtiöidemme vastuullisuutta ja ESG-asioita siten, että irtautumishetkellä ei ole havaittavissa kohdeyhtiön myynnin estäviä ESG-riskejä. Seuraamme ESG-toimintojen kehitystä kohdeyhtiöissämme vuosittaisella kyselyllä.

Sijoituskohteen riskejä analysoidessa otetaan huomioon ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat osana kokonaisuutta. Vastuullisen sijoittamisen työkaluja kehitetään ja toimintatapoja seurataan aktiivisesti.

Sijoituskohteen vastuullisuusanalyysin pohjana käytetään julkisista lähteistä kerättyjä tietoja sekä Korona Investin omaa vastuullisuuskyselyä. Vastuullisuutta analysoidaan sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Sijoituskohteen analyysissä ja sijoituspäätösten tekemisessä vuoropuhelu johdon kanssa on olennainen osa sijoituskohteen vastuullisuusanalyysia. Tarvittaessa käytämme ulkopuolisia asiantuntijoita vastuullisuuteen liittyvien asioiden arvioinnissa.

 

Vastuullisuuden seuranta

 

Sijoitusten monitorointi vastuullisuuden näkökulmasta on jatkuvaa. Jos sijoituskohteena olevassa yhtiössä havaitaan normeihin liittyviä väärinkäytöksiä tai rikkomuksia, kuten ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin tai ympäristöön liittyviä rikkomuksia, toimenpiteisiin ryhdytään tapauskohtaisesti rikkomuksen vakavuudesta, luonteesta ja laajuudesta riippuen.

Korona Invest raportoi yritysvastuustaan laajemmin Korona Investin vuosittain julkaistavassa vastuullisuusportissa. Raportoinnin tukimateriaalina käytämme kohdeyhtiöihin teetettyä vuotuista ESG-kyselyä. Lisäksi kohdeyhtiöidemme vastuullisuusasioita tuodaan esille myös osana taloudellista raportointiamme. Tapaamme sidosryhmiämme säännöllisesti ja tapaamisiin liittyy usein myös vastuullisuuteen liittyvien asioiden läpikäyntiä. Haluamme olla myös edistämässä toimialamme vastuullisen sijoittamisen ja kestävän arvonluonnin ja kasvun teemoja.

Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (Whistleblowing)

Whistleblowing -menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, muita rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevien käytössä on luottamuksellinen kanava ilmoituksen tekemiseen. Otamme Korona Investissä väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen.

Mistä tapauksista minun tulisi ilmoittaa ja mitä kautta?

 

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen.

Ilmoituskanava koskee ainoastaan Korona Invest Oy:tä. Ilmoituskanava ei koske Korona Investin hallinnoimien rahastojen kohdeyhtiöiden toimintaa. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.

Toivomme, että nostat esiin mahdolliset väärinkäytösepäilysi. Tällaisia väärinkäytöksiä tai rikkomuksia saattavat olla esimerkiksi toimihenkilön petollinen, epärehellinen tai laiton toiminta tai käytös, tai muu säännösten tai määräysten vastainen toiminta.

Korona Investin työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa epäilystään esihenkilölle. Epäilystä voi ilmoittaa myös whistleblowing-kanavan kautta. Ilmoittajan ei tarvitse kyetä esittämään epäilyään todeksi, mutta ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä.

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

 

Whistleblowing-kanavamme on anonyymi ja se perustuu suojattuun ja salattuun palveluun. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa.

Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt. He käynnistävät tarvittavat selvitykset, ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Käsittelemme vain suomen ja englannin kielellä tehtyjä ilmoituksia.

Jos ilmoittaja haluaa seurata käsittelyn edistymistä, tulee hänen ilmoituksen tekemisen jälkeen tallentaa verkkosivulla näkyvä linkki kohdasta Ilmoituksen seuranta → Kopioi
leikepöydälle. Ainoastaan tuosta osoitteesta ilmoittaja itse pääsee seuraamaan ilmoituksen käsittelyn etenemistä: onko ilmoitus vastaanotettu ja onko siihen vastattu.

Kaikki henkilötietoihin viittaava poistetaan järjestelmästä heti käsittelyn salliessa. Henkilöllä, joka on ollut ilmoituksen kohteena, ei ole tarkastusoikeutta tietoihin.